Vedtægter

Vedtægter for Føns Søsportsklub.

 

§1. Klubbens navn og hjemsted.
Stk. 1. Klubbens navn er Føns Søsportsklub. Hjemsted er Middelfart Kommune.

§2. Klubbens formål.
Stk. 1. I Føns Søsportsklub ønsker vi at samle familier og enkeltpersoner til at glæde sig over søsportslige aktiviteter. Stk. 2. I Føns Søsportsklub ønsker vi at stille materiel til rådighed for medlemmerne og sørger for organisering af samarbejde omkring vedligeholdelse af materiellet.
Stk. 3. I Føns Søsportsklub ønsker vi at hovedvægten ligger på træning og samvær indenfor klubbens forskellige søsportsgrene og bådtyper og på at give børn og voksne fortrolighed med vandet.
Stk. 4. I Føns Søsportsklub ønsker vi at oplære børn og unge i at færdes på og i vandet.
Stk. 5. I Føns Søsportsklub ønsker vi at afstemme medlemmernes ønsker og behov efter en økonomi, der gør det muligt for alle indkomstgrupper at deltage.
Stk. 6. Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund og Dansk Forening for Rosport og derigennem af Dansk ldrætsforbund.

§ 3. Aktive medlemmer
Stk. 1. Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 8 år. Dog kan medlemmernes børn optages uden aldersbegrænsning, men kan kun deltage i aktiviteter på vandel ifølge med frigivne forældre eller værge og under disses ansvar.
Stk. 2. Frigivelse kan først finde sted, når man over for bestyrelsen har godtgjort, at man kan opfylde love og sikkerhedsbestemmelser forbundet for den pågældende sportsgren har fastsat.
Stk. 3. Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

§ 3a. Gæstemedlemmer
Stk. 1. Aftaler om gensidigt medlemskab kan indgås med andre klubber. Gæstemedlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen. Gæstemedlemmer kan ikke vælges til klubbens tillidsposter.
Stk. 2. Ved klubbens egne arrangementer såsom handicapløb, stævner, begyndertræning mv. har klubbens ordinære medlemmer førsteret til klubbens eget udstyr Gæstemedlemskab giver ikke ret til opbevaring af materiel.
Stk. 3. Kontingent for gæstemedlemmer er 2/3 af klubbens ordinære kontingent.
Stk. 4. Tidligere medlemmer af klubben, som er medlem af en anden klub under et af forbundene, kan optages som gæstemedlemmer.

§ 4. Støttemedlemmer.
Stk. 1. Som støttemedlemmer kan optages personer der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har ingen stemmeret, og de kan heller ikke deltage i sportsaktiviteterne.

§ 5. Tegningsret og hæftelser.
Stk. 1. Udadtil tegnes klubben af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf mindst en skal være formand eller kasserer.
Stk. 2. Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.
Stk. 3. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de forpligtelser foreningen har.
Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover at betale kontingent.
Stk. 5. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 6. Kontingent.
Stk. 1. Det årlige medlemskontingent forfalder til betaling således: 2 gange årligt i april og i august. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr fastsat af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen.
Stk. 2. Der udsendes opkrævninger til medlemmerne mindst 14 dage før forfaldsdato. Har betaling ikke fundet sted i måned efter forfaldsdag, forhøjes kontingentet med et ekspeditionsgebyr. Er der gået 2 måneder efter forfaldsdato, uden at betaling er sket, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben, medmindre bestyrelsen bestemmer andet. Stk. 3. Hvis en person der er udmeldt af klubben, inden 1 år fra udmeldelsesdatoen ønsker optagelse i klubben igen, skal vedkommende betale kontingent for den mellemliggende periode.
Stk. 4. Kontingentets størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra førstkommende forfaldsdato.
Stk. 5. Under særlige forhold såsom: sygdom, militærtjeneste, bortrejse eller lignende kan derved særlig aftale med bestyrelsen opnås visse lempelser. Sådanne aftaler skal fornyes ved hver sæsons begyndelse, (1. april).

 

§ 7. Plads til materiel.

Stk. 1. Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har ret til at opbevare eget udstyr i klubhuset, for så vidt der er ledig plads, og på betingelse af at udstyret forsynes med et nummer, under hvilket det samtidig optages i klubbens materielfortegnelse.
Stk. 2. Retten til udstyrsplads kan gøres betinget af, at udstyret har været i brug inden for et af bestyrelsen fastsat tidsrum. Ved mangel på pladser til aktive medlemmer kan bestyrelsen beslutte, at retten til plads bortfalder for medlemmer, der ikke har brugt deres udstyr inden for det fastsatte tidsrum.

Stk. 3. Beslutter bestyrelsen, at et medlems ret til udstyrsplads bortfalder i henhold til stk. 2, meddeler bestyrelsen ved anbefalet brev medlemmet en frist på ikke mindre end 1 måned til at fjerne udstyret.
Stk. 4. Ved udmeldelse eller udelukkelse som følge af kontingentrestance i medfør af paragraf 5 stk. 2, skal udstyret fjernes senest pr. udmeldelsesdatoen. Sker dette ikke, meddeler bestyrelsen ved anbefalet brev den udmeldte en frist på ikke mindre end 1 uge til at fjerne udstyret.

Stk. 5. Det skal fremgå af meddelelsen om fjernelse af udstyret, at såfremt det ikke fjernes rettidigt, efter fristens udløb vil det blive henlagt for ejerens regning og risiko uden for klubhuset uden yderligere ansvar for klubben.

§ 8. Udmeldelse.
Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Stk. 2. Bestyrelsen kan, hvis særlige forhold giver anledning dertil, ekskludere et medlem. Denne kan dog fordre eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling.
Stk. 3. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan dog optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

 

§ 9. Ordinær generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er Føns Søsportsklubs højeste myndighed med de indskrænkninger, der følger af disse vedtægter.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og finder sted efter skriftlig indkaldelse. Indkaldelsen skal udsendes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Såfremt myndighedskrav eller myndighedsanbefalinger tilsiger det, kan bestyrelsen udskyde generalforsamlingen 3 måneder til senest udgangen af juni. Alternativt kan bestyrelsen beslutte at afholde generalforsamlingen virtuel via elektroniske medier

Stk. 3. Dagsorden er:
1.Valg af dirigent.
2.Formanden aflægger beretning.
3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, 4.Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
5.Valg til klubbens tillidsposter.
6.Eventuelt.

Stk. 4. Stemmeberettiget med 1 stemme er ethvert aktivt medlem over 12 år, som ikke er i kontingentrestance for den periode, som ligger forud for generalforsamlingen.
Stk. 5. Overdragelse af stemmeret ved bortrejse eller sygdom kan ske ved skriftlig fuldmagt, som overbringes bestyrelsen umiddelbart før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er tilstede. Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af andre forslag kræves kun simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller, hvis 1 eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.

Stk. 7. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden og ved opslag i klubben mindst 7 dage før generalforsamlingen.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra mindst 10 aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

§11. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Bestyrelsen kan have følgende sammensætning: formand, materielforvalter, sekretær, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, efter tur. Endvidere vælges på generalforsamlingen 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer efter almindeligt indvarsel er mødt, deriblandt formanden eller sekretæren. Afstemningen foregår ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige foretages ny afstemning, og hvis der stadig er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§12. Regnskabet.
Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1/1 -31/12.

Stk. 2. Bestyrelsen bliver løbende orienteret om regnskabet. Revisorerne er ansvarlige for dets rigtighed.
Stk. 3. Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar overfor generalforsamlingen.
Stk. 4. Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges den ordinær generalforsamling til godkendelse.

 

§13. Revisorer.
Stk. 1. Revisorerne er 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og 1 afgår hvert år efter tur. Endvidere vælges hvert år 1 revisorsuppleant.

§14. Bestemmelser og reglementer.
Stk. 1. Bestemmelser og reglementer fastsættes af bestyrelsen og opslås i klubhuset.
Stk. 2. Samtlige aktiviteter relateres til de love og bestemmelser der er gældende for pågældende forbund.

§ 15. Opløsning af klubben.
Stk. 1. Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages med 2/3 majoritet uanset de fremmødtes antal.
Stk. 3. Et eventuelt overskud (herunder både m.m.) overdrages til de forbund under hvilke de hører.

Bestyrelsen

Foranstående vedtægter er vedtaget på klubbens generalforsamling den 23.02.2023.