Vedtægter

Vedtægter for Føns Søsportsklub.

 

§1. Klubbens navn og hjemsted.

Stk. 1. Klubbens navn er Føns Søsportsklub. Hjemsted Middelfart Kommune

 

§2. Klubbens formål.

Stk. 1. I Føns Søsportsklub ønsker vi at samle familier og enkeltpersoner til at glæde sig over søsportslige aktiviteter.

Stk. 2. I Føns Søsportsklub ønsker vi at stille materiel til rådighed for medlemmerne og klubben sørger for organisering af samarbejde omkring vedligeholdelse af klubbens materiel.

Stk. 3. I Føns Søsportsklub ønsker vi, at hovedvægten ligger på søsportsaktiviteter og samvær indenfor klubbens forskellige søsportsgrene og bådtyper og på at give børn og voksne fortrolighed med ophold på vandet.

Stk. 4. I Føns Søsportsklub ønsker vi at oplære børn og unge i at færdes på og i vandet.

Stk. 5. I Føns Søsportsklub ønsker vi at afstemme medlemmernes ønsker og behov efter en økonomi, der gør det muligt for alle indkomstgrupper at deltage.

Stk. 6. Klubben er medlem af relevante organisationer.

 

§3. Aktive medlemmer

Stk. 1. Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 8 år. Dog kan medlemmernes børn optages

uden aldersbegrænsning, men kan kun deltage i aktiviteter på vandel ifølge med frigivne forældre eller værge og

under disses ansvar.

Stk. 2. Frigivelse kan først finde sted, når man over for bestyrelsen har godtgjort, at man kan opfylde love og

sikkerhedsbestemmelser forbundet for den pågældende sportsgren har fastsat.

Stk. 3. Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

 

§3a. Gæsteroere.

Stk. 1. Gæsteroere har i følgeskab med frigivne medlemmer adgang til klubbens materiel, når det frigivne medlem tager ansvar for sikkerhed og materiel.

Stk. 2. Frigivne gæsteroere fra klubber der er medlem af et hovedforbund, har adgang til klubbens materiel iflg. hovedforbundets regler.

 

§4. Passivt medlemskab.

Stk. 1. Som passive medlemmer kan optages personer der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har ingen stemmeret. De kan ikke deltage i sportsaktiviteter.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tilbyde kontingentfri æresmedlemsskab.

 

§5. Tegningsret og hæftelser.

Stk. 1. Udadtil tegnes klubben af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf mindst en skal være formand eller kasserer.

Stk. 2. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med sin formue.

Stk. 3. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de forpligtelser foreningen har.

Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelse overfor foreningen ud over at betale kontingent.

Stk. 5. Foreningens medlemmer har ikke krav på udbytte af nogen art eller krav på nogen del af foreningens formue.

 

§6. Kontingent.

Stk. 1. Det årlige medlemskontingent forfalder til betaling i medlemmets valg således: 1 gang årligt inden udgangen af maj. Alternativt 2 gange årligt inden udgangen af maj og inden udgangen af august.

Stk. 2. Der udsendes ikke opkrævning. Det enkelte medlem overfører kontingentet som anvist på klubbens hjemmeside.

Stk. 3. Kontingentet fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra førstkommende forfaldsdato.

Stk. 4. Under særlige forhold såsom: sygdom, militærtjeneste, bortrejse, indmeldelse midt i sæsonen eller lignende uforudsete hændelser kan der efter aftale med bestyrelsen ske kontinenttilpasning.

 

§7. Plads til privat materiel.

Stk. 1. I det omfang der er plads i bådhallerne, kan et kontingentbetalende medlem opbevare privat materiel i klubben. Opbevaringen sker for egen regning og risiko.

Stk. 2. Bestyrelsen kan tildele og fratage retten til pladser.

Stk. 3. Bortfalder retten til en opbevaringsplads, oplyses dette med en elektronisk besked. Herefter skal materiellet fjernes inden 14 dage. Sker det ikke, fjerner bestyrelsen materiellet på ejerens regning og risiko.

 

§8. Udmeldelse.

Stk. 1. Manuel udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 2. Automatisk udmeldelse sker såfremt kontingentet ikke er betalt ved udgangen af august

Stk. 3. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem.

 

§9. Ordinær generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er Føns Søsportsklubs højeste myndighed med de indskrænkninger der følger af disse vedtægter.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og finder sted efter skriftlig indkaldelse på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Såfremt myndighedskrav eller myndighedsanbefalinger tilsiger det, kan bestyrelsen udskyde generalforsamlingen i 3 måneder til senest udgangen af juni. Alternativt kan bestyrelsen beslutte at afholde generalforsamlingen virtuel via elektroniske medier.

Stk. 3. Dagsorden er:

                                 1: Valg af dirigent

                                 2: Valg af referent

                                 3: Formanden aflægger beretning

                                 4: Kassereren fremlægger revideret regnskab

                                 5: Fastsættelse af kontingent

                                 6: Indkomne forslag

                                 7: Valg til tillidsposter

                                 8: Eventuelt

Stk. 4. Stemmeberettiget med 1 stemme er ethvert aktivt medlem over 12 år, som ikke er i kontingentrestance for den periode, som ligger forud for generalforsamlingen.

Stk. 5. Overdragelse af stemmeret ved fravær kan ske ved skriftlig fuldmagt som overbringes bestyrelsen umiddelbart før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er til stede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af andre forslag kræves simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Afstemning kan ske ved håndsoprækning eller, hvis 1 eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.

Stk. 7. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben mindst 7 dage for generalforsamlingen.

 

§10. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubben med mindst 8 dages varsel hvis bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra mindst 10 aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

 

§11. Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Bestyrelsen skal have følgende sammensætning: formand, kasserer som også er næstformand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, efter tur. Endvidere vælges på generalforsamlingen 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer efter almindeligt indvarsl er mødt, deriblandt formanden eller kassereren. Afstemningen foregår ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige foretages ny afstemning, og hvis der stadig er stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skal føre protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

 

§12. Regnskabet.

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12

Stk. 2. Bestyrelsen bliver løbende orienteret om regnskabet. Revisorerne er ansvarlige for dets rigtighed.

Stk. 3. Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar overfor generalforsamlingen.

Stk. 4. Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges den ordinær generalforsamling til godkendelse.

 

§13 Revisorer.

Stk. 1. Revisorerne er 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og 1 afgår hvert år efter tur. Endvidere vælges hvert år en revisorsuppleant.

 

§14. Bestemmelser og reglementer.

Stk. 1. Bestemmelser og reglementer fastsættes af bestyrelsen og opslås i klubhuset.

Stk. 2. Samtlige aktiviteter relateres til de love og bestemmelser der gælder for relevante forbund.

 

§15. Opløsning af klubben.

Stk. 1. Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de

stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages

varsel. Bestemmelsen kan da tages med 2/3 majoritet uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3. Et eventuelt overskud (herunder både m.m.) overdrages til de forbund under hvilke de hører.

Vedtaget på generalforsamlingen den 29.02.2024/Bestyrelsen