Sikkerhedsregler

Vi skal altid tænke os om

Hjerte- lungeredningskursus i klubben

FSSK vil som medlem af DKF og DFfR drive klubben efter deres egne sikkerhedsregler, dog tilpasset lokale forhold. Reglerne har gyldighed for alle klubbens medlemmer, gæster og alt klubbens grej, herunder personligt grej der har udgangspunkt fra klubben eller foregår i klubbens regi. Det er bestyrelsens ansvar at reglerne holdes opdaterede. Det er det enkelte medlems ansvar at respektere og opfylde reglerne.

Generelle bestemmelser for alle

Frigivelse:

Frigivelse, styrmandsret og instruktør-ret tildeles alene af bestyrelsen efter indstilling fra instruktør i pågældende bådtype og kan tilsvarende inddrages af bestyrelsen. Medlemmer som kommer med en baggrund/erfaring fra anden klub/sted kan frigives efter vurdering af bestyrelsen uden indstilling fra instruktør.

For at kunne opnå frigivelse skal man være fyldt 12 år.

Uanset frigivelse skal medlemmer under 18 år altid ro eller sejle sammen med en frigiven person over 18 år. Dog kan forældre eller værge ved skriftligt tilsagn til bestyrelsen give tilladelse til, at en person under 18 år må ro alene.

Ved frigivelse forstås ret til at ro alene (kajak) og et til at ro uden instruktør (robåd)

Rosæson:

Sommerronings-periode: 1. maj til 30. september.

Vinterronings-periode: 1. oktober til 30. april. Der skal på vandet altid bæres svømme- eller redningsvest. Der må ikke sættes grej i vandet, når der kan konstateres synlig is.

Ro-farvand:

Kravlegården: Bunden af Gamborg Fjord, ved klubben, med vanddybde under 1 meter. – Se kort

Dagligt rofarvand: Gamborg Fjord med tilhørende vige, farvandet omkring Fænø, Føns Vig, farvandet fra den ny Lillebæltsbro i nord til en linje i syd mellem Stenderup Hage, Rud/Ålehoved, området omfatter også Kolding Fjord. Se kort.

Åbent vand: Andre farvande end det daglige rofarvand.

Sejlads i åbent farvand i klubregi herunder brug af klubbens grej kan ske efter tilladelse fra klubbens sikkerhedsudvalg.

Roning i stærkt trafikerede områder:

Særlig agtpågivenhed skal udvises.

Særlig opmærksomhed på egen, besætningens og fartøjets sikkerhed skal udvises i områder hvor større fartøjer og motoriserede fartøjer kan forekomme. F. eks. indenfor ”Dagligt rofarvand” Ellebækvig, i Fænøsund og i Lillebælt samt i ”Åbent farvand”.

Roafstand:

Der skal altid ros langs og max 600 m  fra kysten.

Undtaget herfra er roning under DFfR langtursreglement.

Svømme/redningsvest:

På vandet skal altid medbringes/bæres en CE-godkendt svømme- eller redningsvest.

Ansvarspræcisering for klubbens medlemmer og gæster:

Turledere (kajak), styrmand/langtursstyrmand (robåd), instruktør (kajak og robåd)

Ved gruppesejlads har disse personer det overordnede ansvar for gruppens/bådens sikkerhed.

Frigivne medlemmer, dvs. ret til at ro alene (kajak) og ret til at ro uden instruktør(robåd)

Det enkelte medlem har det fulde ansvar for egen sikkerhed, og skal sige fra hvis situationen overstiger egne færdigheder og hvis man føler sig usikker.

Medlemmer under instruktion

Har ansvaret for at sige fra, hvis situationen overstiger egne færdigheder og hvis man føler sig usikker.

Gæster, dvs. personer som ikke er medlemmer

Har ansvaret for at sige fra, hvis man føler sig usikker, og skal kunne svømme min 200 meter i åbent vand. Undtaget fra svømmekravet er roning kun i kravlegården. Se kort.

En gæst skal altid følges  med et klubmedlem.

Obsliste – Den frigivne:
 • Skal som første prioritet være bevidst om ansvaret for egen sikkerhed.
 • Skal have gennemgået et instruktionsforløb med en bestået færdighedsprøve.
 • Skal have opnået kendskab til ”Lov og ret på vandet”.
 • Skal ved natroning, dvs. fra solnedgang til solopgang, medbringe synligt lys.
 • Skal have aflagt specifikke svømmeprøver.
 • Skal kunne kontrollere og godkende at materiellet er funktionsdygtigt inden det sættes i vandet.
 • Skal kunne tilrettelægge en tur under hensyn til rofarvand, vejr, vandtemperatur, og krav til beklædning og besætning.
 • Skal altid have en plan for at komme i land ved kæntring (f.eks. i farvand med brænding, skrænter og havneanlæg).
 • Skal være opmærksom på sygdom, handicap eller medicin som kan påvirke sikkerheden, og at dette er meddelt klubben, ro-kammerater, turleder, styrmand eller instruktør.
 • Skal så snart man føler at situationen overstiger lærte færdigheder sige fra og prioritere sikkerhed, og være opmærksom på at personer under instruktion og gæster kan have andre grænser.
 • Skal have bevist at man kan omgå klubben materiel ansvarligt.
 • Skal kende klubbens sikkerhedsregler.
 • Skal respektere at roning uden for dagligt rofarvand i klubbens grej og i klubregi skal accepteres af bestyrelsen.
 • Skal respektere at Ikke frigivne medlemmer/gæster kun må ro sammen med et frigivet medlem.
 • Skal respektere at reglerne gælder i alle situationer som kan forbindes med klubben.

 

Registrering:

Alle sejladser med udgangspunkt fra klubben skal indføres i logbogen med besætningens navn, bådens betegnelse, destination, afgangstidspunkt og forventet hjemkomst tidspunkt. For robåde noteres desuden hvem der for turen er bådfører, dvs. den styrmandsansvarlige.

 

Skader:

Skader markeres med et skilt på materiellet med tydelig angivelse af skaden, dato for skaden og medlemmet som har konstateret skaden. Derefter oplyses klubben om skaden på mailadressen bestyrelsen@foenssoesportsklub.dk.

Børneattester:

For medlemmer med instruktør-ret samt bestyrelsesmedlemmer indhentes børneattest i overensstemmelse med DIF-procedure.

Specialregler for kajakroning (Havkajak, turkajak, kapkajak, og polokajak)
Frigivelse:

Frigivelse til kajakroning kræver færdigheder svarende til EPP2-bevis.

Ud over viden omkring bådene og færdsel på vandet, skal et frigivet medlem bevise at kunne svømme 600 meter i dagligt rofarvand eller 1.000 meter i svømmehal. Desuden skal medlemmet vise, at man kan påføre sig en redningsvest i vandet.

Specialregler for kajakroning (Havkajak, turkajak, kapkajak, og polokajak)

Frigivelse:

Frigivelse til kajakroning kræver færdigheder svarende til EPP2-bevis.

Ud over viden omkring bådene og færdsel på vandet, skal et frigivet medlem bevise at kunne svømme 600 meter i dagligt rofarvand eller 1.000 meter i svømmehal. Desuden skal medlemmet vise, at man kan påføre sig en redningsvest i vandet.

Specialregler for robåde
Frigivelse:

Frigivelse til robåd kræver, at man har gennemgået sidemandsoplæring af ro-instruktør.

Ud over viden om bådene og færdsel på vandet, skal et frigivet medlem bevise at kunne svømme 300 meter i dagligt rofarvand, eller 500 meter i svømmehal. Desuden skal medlemmet vise, at man kan påføre sig en redningsvest i vandet.

Roning i andre farvande end det daglige rofarvand:

Må kun ske, når bådens fører er DFfR-godkendt som langtursstyrmand, og turen sker i overensstemmelse med DFfR’s langtursreglement. Ikke frigivne roere kan ikke deltage i ture i andre farvande end det daglige rofarvand.

Forberedelse:

Inden turens begyndelse skal der over for besætningen udpeges en ansvarlig styrmand med styrmandsret. Dette noteres tillige i logbogen.

Styrmandens ansvar:

At regler og love overholdes (Søloven, søvejsreglerne, DFfR ro reglement og klubbens bestemmelser)

At alle er indskrevet i logbogen.

At kontrollere at båden er funktionsdygtig og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

At kontrollere at nødvendigt sikkerhedsudstyr og værktøj er til stede og funktionsdygtig.

Specialregler for jollesejlads

Ud over viden omkring bådene og færdsel på vandet, skal et frigivet medlem bevise at kunne svømme 200 meter i dagligt rofarvand eller 500 meter i svømmehal.  Medlemmet skal altid bære svømme- eller redningsvest.

For personer under 18 år gælder:

Der må kun sejles når der er en voksen, sejlkyndig person til stede.

Der må kun sejles når der er en følgebåd til stede.

Uden specifik tilladelse må der kun sejles i Gamborg Fjord med tilhørende vige.

Anvisninger fra den tilstedeværende sejlkyndige person skal altid og ubetinget følges.

Rofarvand for joller:

Dagligt rofarvand: Gamborg Fjord med tilhørende vige.

 

November 2022/bestyrelsen